Ако съседите ни са “купонджии”, тогава…?
Опазването на спокойствието и тишината в сградата следва да е регламентирано с
Правилника за вътрешния ред, приет от Общото събрание на собствениците и
наемателите/ползвателите. С него може в определени часови зони, например от 22,00 до 8,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа да се забрани свиренето, пеенето, използването на озвучителни системи, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на обитателите. Чрез правилника може да се санкционира неспазването на тези ограничения, като се оправомощи управителят да налага глоба на нарушителите.Максималният размер на глобата е 60 лв.
В случай, че етажната собственост няма избран управител и приет правилник за
вътрешния ред и е късна нощ, а съседите, въпреки настойчивите ни молби нарушават
нощната тишина, единствената възможност, която остава, е да позвъним в най-близкото
РПУ.

  Съседът, който “организира” барбекю на терасата…
Всеки обитател на етаж или част от етаж при използване на своите части от сградата е
длъжен да не върши и да не допуска нищо, което може да изложи сградата на опасност от
пожар или от значителни повреди. Наредбата за поддържане и опазване на чистотата на
територията на общината забранява директното отвеждане на дим и газове през
прозорците, витрините, стените, балконите и стълбището на жилищните и обществените
сгради. Ако съседите нарушават тези разпоредби и въпреки забележките ни продължават да не се съобразяват с тях, можем да се обърнем към инспекторите,които са към съответната районна администрация за съставяне на административен акт и издаване на
наказателно постановление. В случай, че правилникът за вътрешния ред в жилищната сграда е  предвидил санкция за подобно нарушение, можем да се обърнем към управителя за налагане на глоба.

  “Любимата” тема – тупането от балконите
Тупайки килими и постелки от прозорците или терасата съседът предизвиква
недоволството на живеещите под него и едновременно с това замърсява и пространството
около сградата. Това поведение се санкционира от Наредбата за поддържане и опазване на
чистотата на територията на общината. Инспекторите от съответната районна администрация са компетентни да съставят акт за нарушението, последван от наказателно постановление.

 Кучето и неговият “статут”
Собствениците на кучета участват с допълнителни средства в разходите за почистване на общите части. Правилникът за управлението, реда и надзора на етажната собственост
предвижда за всяко куче собственикът му да заплаща допълнителна вноска за
почистване колкото за един член от семейството, но не по-малко от 1 лев

   Течащият покрив – “ябълката на раздора” или как да постигнем джентълменско
споразумение

Поддържането и възстановяването на общите части, каквато е и покривът, имат за цел
да ги преведат в състояние, годно за тяхното предназначение. Разходите за поддръжка и
ремонт са за сметка на собствениците в етажната собственост. Средствата, необходими за
ремонт на покрива, се одобряват от общото събрание на собствениците и разпределят
съразмерно дела им в общите части на сградата. Определя се размерът на вноската на всеки един от собствениците и срок за нейното внасяне.
Състоянието на покрива и на другите общи части е една от основните грижи на
добрия управител. Въпрос на време е течащият покрив от проблем на обитателите от
последния етаж да се превърне в сериозен проблем и за тези, които живеят на партера.
Доброто състояние на общите части е предпоставка за по-висока пазарна стойност на всеки самостоятелен обект в етажната собственост. Общото събрание е добре да приеме успоредно с бюджета годишен план за извършване на ремонти в сградата. По този начин дейността ще се планира, ще се акумулират средствата и етажната собственост ще може да посрещне адекватно всяка аварийна ситуация.