технически паспорт на сгради

С приемането на ЗУЕС се въвежда и технически паспорт за всяка сграда, който се издава при условията и по реда на Закона за устройство на територията. Технически паспорт се съставя за завършени нови сгради преди въвеждането им в експлоатация, след извършени основни ремонти, преустройство и основно обновяване в 6-месечен срок от завършването им, както и за съществуващи сгради, които към датата на влизане в сила на закона са въведени в експлоатация. За последните срокът за техническо паспортизиране е 31.12.2012 г. Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти. В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения относно изпълнението на предписаните мерки и указания. С тях се определят и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.